Denk Gümrük Müşavirliği
 

 
BİLGİ BANKASI    /    Terimler
 

CFR
COST AND FREIGHT (....named port of destination)
MAL BEDELİ VE NAVLUN ÖDENMİŞ (..... varış limanı belirtilmek suretiyle)

Satıcının, malları yükleme limanında gemi küpeştesini geçmesiyle teslim ettiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine kadar olan masraf ve navlun bedelini ödemelidir. Ancak malların teslim anından sonra meydana gelebilecek hasar ve risklerden alıcı sorumlu olacaktır. CFR terimi, satıcının malların ihracat gümrükleme işlemlerini tamamlamasını gerektirir. Bu terim deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir. Taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim etmek niyetinde değillerse CPT terimi kullanılmalıdır. Örneğin Ro-Ro ve konteyner trafiğinde olduğu gibi malların gemi küpeştesini aşarak tesliminin herhangi pratik bir anlamı kalmamış ise CPT teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

CIF
COST, INSURANCE AND FREIGHT ( ..... named port of destination)
MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN ÖDENMİŞ (..... varış limanı olarak belirtilmek suretiyle)

Yükleme limanında malların gemi küpeştesini aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini ödemelidir. Ancak malların teslim anından sonra meydana gelebilecek hasarı ve riskleri, satıcıdan alıcıya geçer. Diğer taraftan CIF teriminde satıcı, ayrıca malların varış yerine kadar nakliye sırasında oluşabilecek hasar ve risklere karşı malları sigorta ettirmelidir. Bu itibarla sigorta, satıcı tarafından yaptırılır ve ödenir. CIF teriminde satıcının asgari teminat sağlayan bir sigorta sağlamak zorunda olduğu hususuna dikkat edilmelidir. Alıcı, daha geniş bir teminat ile riskleri aza indirmek isterse bu konuda satıcı ile açık bir biçimde anlaşmalı veya kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. CIF terimi, satıcının malların ihracat gümrükleme işlemlerini tamamlamasını gerektirir. Bu terim, sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılmalıdır. Taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse CIP terimi kullanılmalıdır. Örneğin Ro-Ro ve konteyner trafiğinde olduğu gibi malların gemi küpeştesini aşarak tesliminin herhangi pratik bir anlamı kalmamış ise CIP teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ( ..... named place of destination)
TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK (..... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

Satıcının malları bizzat kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edeceğini, ek olarak satıcının malların belirtilen satış noktasına getirilmesi için gereken taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra ortaya çıkabilecek riskleri ve ek masrafları da üstlenmektedir. Ancak CIP teriminde satıcı, ayrıca alıcının yolculuk sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta temin etmelidir. Dolayısıyla satıcı, sigorta için sözleşme yapar ve sigorta primlerini öder. Alıcı, CIP teriminde satıcının sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta temin etmek zorunda olduğuna dikkat etmeli ve daha geniş bir teminat ile korumak isterse bu konuda satıcı ile mümkün olduğunca açık olarak anlaşmalı veya kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. ?Taşıyıcı? terimi, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde çerçevesinde malların, demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, içsular veya bu yolların bazılarının beraber kullanılmasıyla taşınması yükümlülüğünü üstüne alan veya bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir kişiyi ifade eder. Eğer malların belirlenen varış mahalline ulaştırılması için ard arda taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle hasar geçmiş olur. CPT terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her türlü taşıma için kullanılabilir.

CPT
CARRIAGE PAID TO ( ..... named place of destination)
TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK (..... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

Satıcının malları bizzat kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edeceğini, ek olarak satıcının malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için gereken taşıma masraflarıı ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masrafları da üstlenmektedir. ?Taşıyıcı? terimi, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların, demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, içsular veya bu yolların bazılarının beraber kullanılmasıyla taşınması yükümlülüğünü üstüne alan veya bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir kişiyi ifade eder. Eğer malların belirlenen verış mahalline ulaştırılması için ard arda taşıyıcılar kullanılıyorsa malların ilk taşıyıcıya teslimiyle hasar geçmiş olur. CPT terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her türlü taşıma için kullanılabilir.

DAF
DELIVERED AT FRONTIER (... named place)
SINIRDA TESLİM (.... olarak belirtilen yerde)

Malların taşıma aracından boşaltılmamış, ihracat için gümrüklenmiş, fakat ithalat için gümrüklenmemiş olarak sınırda, ancak bitişik ülkenin sınırından önce olacak şekilde, belirlenen teslim yerinde veya noktasında, alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla satıcının teslim borcunu yerine getirdiğini ifade eder. ?Sınır? terimi, ihracatın yapıldığı ülkenin sınırı dahil her türlü sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla söz konusu sınırın, DAF terimi içinde bir yer veya nokta olarak kesinlikle her zaman ismen belirlenmesi zorunludur. Ancak taraflar, satıcının gelen taşıma aracından malların boşaltılmasından sorumlu olması ve satıcının boşaltmaya ilişkin hasar ve masrafları üstlenmesi niyetinde ise bu durum, satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. DAF terimi, teslimin kara sınırında yapılması halinde her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Eğer teslim, varış limanında, gemide veya rıhtımda (iskelede) gerçekleştirilecek ise DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.

DDP
DELIVERED DUTY PAID (...named place of destination)
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM (... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

Satıcının ithalat için gümrüklenen ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir ?gümrük resmi? (terim : gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğunu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergilerini ve diğer harçlarını da kapsar) dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yükümlenmelidir. EXW terimi, satıcı için asgari yükümlülük ifade ederken DDP terimi, azami yükümlülüğü gösterir. DDP terimi, satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ithal izni alamadığı hallerde kullanılmamalıdır. Ancak taraflar, malların ithalinde ödenecek bazı masrafları (örneğin Katma Değer Vergisi) satıcının yükümlülükleri dışında tutmayı isterlerse bu durum, satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. Taraflar, alıcının ithalata ilşikin bütün hasar ve masraflara katlanmasını istiyorlarsa DDU terimi kullanılmalıdır. DDP terimi, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Ancak teslim, varış limanında, gemide veya rıhtımda (iskelede) gerçekleştirilecek ise DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.

DDU
DELIVERED DUTY UNPAID (...named place of destination)
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEKSİZİN TESLİM (.... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

Satıcının ithalat için gümrüklemeden ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir ?gümrük resmi? (terim : gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğunu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergilerini ve diğer harçlarını da kapsar) dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yükümlenmelidir. Bu ?gümrük resmi? ile malların ithalat için zamanında gümrüklenmemesinden kaynaklanan her türlü masraflar ve hasarlar, alıcı tarafından karşılanmalıdır. Ancak taraflar, satıcının gümrük işlemlerini tamamlaması ve bundan kaynaklanacak masraflar ve hasarlar ile malların ithali için bazı masrafları üstlenmesini arzu ediyorlar ise bu durum, satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. DDU terimi, her türlü taşıma şekli ile kullanılabilir. Ancak teslim, varış limanında gemide veya rıhtımda (iskelede) gerçekleştirlecek ise bu durumda DES veya DEQ kullanılmalıdır.

DEQ
DELIVERED EX QUAY (...named port of destination)
RIHTIMDA TESLİM (..... .... varış limanı olarak belirtilmek suretiyle)

Satıcının belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede) ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmemiş olarak, alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınmasına ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmektedir. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörür. Bu durum, ithalat için gerekli gümrükleme işlemlerini satıcının yerine getirmesini öngören önceki ?Incoterms? versiyonlarının aksidir. Ancak taraflar, malların ithalinde ödenen masrafları kısmen veya tamamen satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse bu durum, satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. DEQ terimi, sadece mallar denizyolu veya içsu veya çok vasıtalı taşıma ile varış limanında gemiden rıhtıma (iskeleye) boşaltılmakla teslim edilecekse kullanılabilir. Bununla beraber taraflar, malların rıhtımdan (iskeleden) limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, DDU veya DDP terimleri kullanılmalıdır.

DES
DELIVERED EX SHIP (...named port of destination)
GEMİDE TESLİM (..... .... varış limanı olarak belirtilmek suretiyle)

İthalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanında gemide alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların boşaltmadan önce belirtilen varış limanına getirilmesiyle ilgili tüm hasar ve masraf, satıcı tarafından karşılanmalıdır. Taraflar, malların boşaltılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcının üstlenmesi arzusunda iseler DEQ terimi kullanılmalıdır. DES terimi, sadece mallar deniz veya iç sular veya çok vasıtalı taşıma ile varış limanında gemide teslim edileceksse kullanılabilir.

EXW
EX WORKS (.....named place)
İŞYERİNDE TESLİM (....... olarak belirtilen yerde)

Malların, satıcı (ihracatçı) tarafından kendi işyeri, depo, fabrika ya da taraflarca belirlenen herhangi bir yerde taşıma aracına yüklenmeden ve gümrük işlemleri yapılmadan alıcının (ithalatçının) tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Satıcının yükümlülüğü, malları alıcı için hazır hale getirmesiyle sona erdiğinden bu terim, satıcının asgari yükümlülüğünü temsil eder. Satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yükleme ve / veya çıkış gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının deposu, fabrikası veya belirlenen yerden alınarak alıcının istediği yere götürülmesi ile ilgili tüm hasar ve masraflar, alıcının sorumluluğundadır. Diğer taraftan malların yüklemesinde sorumluluğun ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesi, taraflarca istenirse bu durum, satış sözleşmelerinde açıkça belirtilmelidir. Alıcı, doğrudan veya dolaylı olarak ihracat gümrükleme işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahip değilse EXW terimi kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda satıcının yüklemeyi, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapmayı kabul etmesi koşuluyla FCA terimi kullanılmalıdır.

FAS
FREE ALONGSIDE SHIP (..... named port of shipment )
GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ (...... olarak belirtilen yerde)

Belirtilen yükleme limanında malların gemi doğrultusuna yerleştirildiğinde, satıcının malları teslim etmesi anlamına gelmektedir. Bu andan itibaren artık mallara ilişkin bütün masraf, hasar veya kaybolma risklerini alıcının üstlendiğini ifade eder. FAS terimi, satıcının ihracat gümrükleme işlemlerini tamamlama zorunluluğu getirir. Bu durum, ihracat gümrükleme işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilmesini öngören daha önceki Incoterms terimlerinin tam tersidir. Diğer taraftan taraflar, malların ihracat gümrükleme işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilmesini isterlerse, bu durumu satış sözleşmelerinde açıkça ifade etmelidirler. FAS terimi, yalnızca deniz veya iç su taşımacılıklarında kullanılır.

FCA
FREE CARRIER (.... named place)
TAŞIYICIYA MASRAFSIZ (....... olarak belirtilen yerde)

Satıcı tarafından malların, ihracat için gümrüklenmiş olarak belirtilen yerde, alıcının tayin etmiş olduğu taşıyıcıya teslim edilmesini ifade eder. Belirlenen teslim yerinin, malların bu yerde yüklemesi ve/veya boşaltılması üzerinde etkisi olduğu hususuna dikkat edilmelidir. Teslim, satıcının mahallinde gerçekleşirse satıcı, yüklemeden sorumludur. Teslim, başka bir yerde gerçekleşmiş ise satıcı, malların boşaltılmasından sorumlu olamaz. FCA terimi, çok vasıtalı taşıma şekli dahil, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. ?Taşıyıcı? deyimi, bir taşıma sözleşmesinde malların, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, iç sular veya bu yolların bir arada kullanılarak taşınmasını veya bunun yerine getirilmesini sağlamayı yükümlülüğüne alan kişiyi ifade eder. Alıcı, malların teslim alınması için taşıyıcı olmayan birisi dışında herhangi bir kişiyi görevlendirmiş ve yetkilendirmiş ise satıcı, malları bu kişiye teslim ederek teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

FOB
FREE ON BOARD (.... named port of shipment)
GEMİ GÜVERTESİNDE (.... olarak belirtilen yükleme limanında)

Belirtilen yükleme limanında malların gemi küpeştesini (ship's rail) aştıktan sonra satıcı tarafından malların teslim edildiği anlamına gelir. Bu durum, bu noktadan itibaren alıcının tüm masraf ve riskleri üstlenmesini gerektirir. FOB terimi, sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir. Taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse FCA terimi kullanılmalıdır. Örneğin Ro-Ro ve konteyner trafiğinde olduğu gibi malların gemi küpeştesini aşarak tesliminin herhangi pratik bir anlamı kalmamış ise FCA teriminin kullanılması daha uygun olacaktır. 
Deneyim, Bilgi, Teknoloji                   Hızlı ve Güvenilir Hizmet